Lịch giám sát của thường trực ban đại diện cha mẹ học sinh

TRƯỜNG, TH, THCS & THPT LÊ QUÝ ĐÔN-BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

LỊCH GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

Năm học 2019-2020

TT

Họ và tên

Chức danh

Tháng hoạt động

Ghi chú

1

Phạm Định Hùng

Trưởng Ban

12/19 & 5/20

0919 112 343

2

Nguyễn Tường Hưng

Ủy viên

12/19 & 5/20

0913 899 612

3

Trần Văn Bình

P.Trưởng Ban

01/20

0919003857

4

Lê Thanh Hoa

Ủy viên

01/20

0918912429

5

Đinh Xuân Đào

P.Trưởng Ban

02/20

0916827323

6

Lê Thị Tường Vy

Ủy viên

02/20

0937 223 554

7

Nguyễn Hằng Nga

Ủy viên

02/20

0973010127

8

Nguyễn Ngọc Trúc Lâm

Ủy viên

03/20

082 912 4431

9

Nguyễn Phan Thanh Giang

Ủy viên

03/20

0945173825

10

Nguyễn Văn Trung

Ủy viên

04/20

0916 421 643

11

Ngô Thị Hồng Lê

Ủy viên

04/20

0913 849 759

 

                                                                   Phan Thiết, ngày 10 tháng 12 năm 2019

                                                                                      TRƯỞNG BAN

 

 

                                                                                               Đã ký

                                                                                      Phạm Địmh Hùng