Thông báo về việc học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19

Thông báo về việc
học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ vào công văn số 1544/UBND-KGVXNV của UBND tỉnh Bình Thuận về việc cho học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19. Nhà trường thông báo như sau:
– Học sinh khối 9 và khối 12 đi học trở lại vào ngày 04/05/2020
– Học sinh các khối còn lại bắt đầu đi học từ 11/05/2020